NC mellom Rauland (18.08.2018) NC mellom Rauland (18.08.2018)